SWM กับโครงการของ Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

SWM กับโครงการของ Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

Date: June 30, 2020

โรงแรมสลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตองได้เข้าร่วมโครงการ“การจัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19”

โรงแรมสลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตองได้เข้าร่วมโครงการ“การจัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19”
ซึ่งดำเนินโครงการโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการไมซ์ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมกับสร้างความมั่นใจ
ในด้านการบริการและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบการไมซ์ไทยในการเป็นจุดหมาย
ของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ให้มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/introduction-background