Phuket Sandbox_มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ_คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3491/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

Phuket Sandbox_มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ_คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3491/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

Date: June 27, 2021

💤🐑 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3491/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต รองรับการเปิดเมือง Phuket Sandbox
.
มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
#phuketsandbox