Laundry with me @ SWM ซักผ้ากับเรา #ปลอดภัย

Laundry with me @ SWM ซักผ้ากับเรา #ปลอดภัย

Date: January 18, 2021

Laundry with me @ SWM

LAUNDRY WITH ME by SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @ patong
ซักผ้ากับเรา #ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ
และได้การรับรองจากมาตรฐาน #SHA